Integritetspolicy

Vi på Conoa är måna om att vara transparenta med hur vi arbetar med och hanterar information om våra kunder och besökare. Här berättar vi hur Conoa samlar in och använder personuppgifter, våra skyldigheter och dina rättigheter.

Denna policy är förankrad hos Conoas medarbetare.

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Conoa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regelverk. Utöver denna externa integritetspolicy har Conoa en intern dataskyddspolicy som i detalj redogör för vår process kring hantering av personuppgifter.

Hur vi hanterar personuppgifter

 • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
 • Vår process för hantering av personuppgifter utvärderas minst en gång om året.
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR och annan lagstiftning ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av it-lösningar och tjänster samt vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Vilken information samlar vi in?

Information som lämnas till oss

Personer kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om sig själv på ett antal olika sätt, såsom vid nedladdning av material från våra webbplatser, anmälan till event, jobbansökningar, begäran om information och köp av våra produkter eller tjänster. Dessa uppgifter kan vara:

 • Person och kontaktinformation – namn, företagsinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Information om varor/tjänster– detaljer angående de varor/tjänster som köpts.

Information vi samlar in

Vi kan samla in följande information:

 • Information om besök på våra webbplatser – sidor som besöks, tid, IP-adress, geografisk position, med mera.
 • Information från e-post vi skickar – öppning av e-post, klick på länkar i e-post och konverteringar som följer efter e-post (kan vara ett formulär som fylls i på våra webbplatser).

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data som vi får eller samlar in används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Conoas tjänster.

Kommunicerar. Conoa kan komma att använda data vi samlar in för att kommunicera. Det kan handla om information om våra tjänster, inbjudningar till event eller kundnöjdhetsundersökningar.

Vilka delar vi din information till?

Vår utgångspunkt är att vi inte överför personuppgifter till externa parter men i vissa fall kan vi kan komma att överföra din information till tredje part. Det kan handla om:

 • Leverantörer och samarbetspartners. Conoa kan komma att dela personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer om det krävs för att utföra våra kontraktuella åtaganden.
 • Logistik och transportföretag.
 • Vid eventuell avyttring. Conoa kan komma att dela information till tredje part:
 • I det fall att Conoa säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan Conoa komma att lämna personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Conoa eller en väsentlig del av Conoas tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter komma att delas.

Vad gör vi inte med informationen?

Vi kommer aldrig att sälja personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en annan leverantör eller underleverantör. Då Conoa är fast beslutet att alltid skydda data, kommer Conoa att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

När vi sparar data för andra syften, såsom för marknadsföringsändamål, sparar vi uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vi gallrar vår data löpande för att hålla register aktuella och uppdaterade, och personer kan när som helst begära att få sina uppgifter raderade eller rättade.

Vilka rättigheter har de vars personuppgifter vi har registrerat?

 • Rätt att få uppgifter utlämnade. För att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäls detta till oss på personuppgifter@conoa.se.
 • Rätt att uppdatera. För att uppdatera personuppgifter mejla oss på personuppgifter@conoa.se.
 • Rätt att bli glömd. En person har rätt att begära radering av personuppgifter. Det kan dock finnas legala skyldigheter att spara datan och i dessa fall blockar vi datan från att användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. För att få uppgifter raderade anmäls detta till personuppgifter@conoa.se.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att analysera besökare och leverera en bra online-upplevelse. Mer information finns i vår Cookie policy.

Kontakta oss

Conoa AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556813-8886 och har säte på Tegnergatan 35, 111 61 Stockholm.

Conoa AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan. Du kan alltid nå Conoa på personuppgifter@conoa.se. För fler kontaktvägar, besök conoa.se/kontakt


Denna policy uppdaterades senast 2019-08-22